สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย

Learn more information about the organization

วัตถุประสงค์ของสมาคม

1. เพื่อทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา เผยแพร่ และดำเนินกิจกรรมกีฬาอีสปอร์ตภายในประเทศและต่างประเทศทั้งสมัครเล่นและอาชีพ

2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ในการดำเนินการจัดการแข่งขัน และ ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งภายในประเทศและต่างประเทศในนามของประเทศไทย

3. เพื่อพัฒนาการเล่นกีฬาอีสปอร์ตของประเทศไทย ตลอดจนพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรในระดับต่างๆ ให้มีมาตรฐาน มีความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้น

4. เพื่อร่วมมือกับการกีฬาแห่งประเทศไทยและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา ตลอดจนดำเนินการประสานงานติดต่อร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ในด้านกีฬาอีสปอร์ต

5. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมและช่วยเหลือสมาชิก นักกีฬา และบุคลากรกีฬาในด้านต่างๆ ตามระเบียบหรือข้อบังคับที่สมาคมกำหนด

6. เพื่อส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขด้วยความเป็นกลาง และไม่ให้การสนับสนุนด้านการเงินหรือทรัพย์สินแก่นักการเมืองหรือพรรคการเมืองใด

 • 2556
  จัดตั้ง
 • 25
  ทีมงาน
 • 2
  ผลงาน
 • นายสันติ โหลทอง

  นายสันติ โหลทอง

  นายกสมาคม santi@tesf.or.th
 • นายกิติวุฒิ พิมพาหุ

  นายกิติวุฒิ พิมพาหุ

  อุปนายก
 • นางศรีสุข อ้วนเจริญกุล

  นางศรีสุข อ้วนเจริญกุล

  เลขาธิการ
 • นายปัณณ์วิชช์ ธนสุวรรณเกษม

  นายปัณณ์วิชช์ ธนสุวรรณเกษม

  เหรัญญิก และกรรมการฝ่ายต่างประเทศ
 • นายสักกพล สวาคฆพรรณ

  นายสักกพล สวาคฆพรรณ

  นายทะเบียน
 • นายเกรียงศักดิ์ กาศกระโทก

  นายเกรียงศักดิ์ กาศกระโทก

  กรรมการ
 • นายพจน์ พันธ์ศิริพจน์

  นายพจน์ พันธ์ศิริพจน์

  กรรมการฝ่ายอุตสาหกรรมเกม
 • นายประสพโชค จันทรมงคล

  นายประสพโชค จันทรมงคล

  กรรมการ
 • นายธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ

  นายธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ

  กรรมการฝ่ายกิจกรรม
 • นายจอมภูมิพงศ์ ดิฏฐโชติ

  นายจอมภูมิพงศ์ ดิฏฐโชติ

  ประชาสัมพันธ์
 • นายทีรเดช พันทนพิเชฐ

  นายทีรเดช พันทนพิเชฐ

  กรรมการฝ่ายดูแลนักกีฬา
 • ดร.อติเทพ แจ้ดนาลาว

  ดร.อติเทพ แจ้ดนาลาว

  กรรมการฝ่ายวิชาการ
 • นางสาวธัญญาภรณ์ อยู่คง

  นางสาวธัญญาภรณ์ อยู่คง

  เจ้าหน้าที่สมาคม info@tesf.or.th
 • นางวสาวณัฐกานต์ บุญยานันต์

  นางวสาวณัฐกานต์ บุญยานันต์

  เจ้าหน้าที่สมาคม
 • นายกฤษฎา สุโขวัฒนกิจ

  นายกฤษฎา สุโขวัฒนกิจ

  ฝ่ายจัดการแข่งขัน
 • นายวิทยา แสงอนันต์

  นายวิทยา แสงอนันต์

  ฝ่ายจัดการแข่งขัน
 • นายณัฐพงษ์ แก่นจันทร์

  ฝ่ายเทคนิค
 • นายเลิศวัลลภ ศรีษะพลภูสิทธิ

  ผู้ตัดสิน
 • นายทีรเดช พันทนพิเชฐ

  ผู้ฝึกสอน
 • นายชณัฐ ศรีจันทร์วันเพ็ญ

  ผู้ฝึกสอน
 • นายสุวุฒิ บัวศรี

  ผู้ฝึกสอน
 • นายพิพัฒน์ ปริยชาติ

  ผู้ฝึกสอน
 • นายธีธัช ชื่นชม

  ผู้ฝึกสอน
 • นายวาทิน กระสันต์

  ผู้ฝึกสอน
 • นายจักรพล ป้อมปรานี

  ผู้ฝึกสอน
 • นายชัชวุฒิ เอื้ออรุณทรัพย์

  ผู้ฝึกสอน