กติกาการแข่งขัน Arena of Valor ในงานกีฬาอีสปอร์ตเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36 " ช้างขาวเกมส์ "

- สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน : https://tesf.or.th/trad-esports/aov/

- ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้าแข่งขัน : https://tesf.or.th/trad-esports/aov/list.php

รูปแบบการแข่งขัน

- แข่งออนไลน์ 

- เครื่องเกม Mobile

- เกมเวอร์ชั่น Arena of Valor


รอบแบ่งกลุ่ม

- แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม

- แข่งแบบพบกันหมด

- แข่งแบบ Best of 2

       - ชนะได้ 3 คะแนน

       - เสมอได้ 1 คะแนน

       - แพ้ไม่มีคะแนน

- ทีมที่มีคะแนนดีที่สุดในกลุ่มจะอยู่ในสาย  Upper bracket

- ทีมอันดับ 2 ของกลุ่มจะอยู่สาย Lower bracket

- ทีมอันดับ 3 และ 4 ตกรอบ


รอบ Playoff

- แข่งแบบ Double Elimination

- แข่งแบบ Best of 3

- รอบชิงเหรียญทองแข่งแบบ Best of 5 (ไม่มีแต้มต่อสำหรับสาย Upper bracket)

- ผู้แพ้ในรอบชิงสาย lower bracket ได้เหรียญทองแดง

- ผู้ชนะในรอบชิงจะได้รับเหรียญทอง ผู้แพ้ได้เหรียญเงิน


กติกาการแข่งขัน

 - แข่งขันในโหมด Caldavar Valley: Tournament Mode 

- สามารถเลือกเล่นฮีโร่และสกินที่ไม่มีปัญหาในขณะนั้นเท่านั้น ห้ามมิให้เลือกฮีโร่และสกินที่มีปัญหา บัค หรือการอื่นใด อันทำให้เกิดปัญหาในระบบทุกกรณี


กฎกติกาการแข่งขันรอบออนไลน์

 - นัดการแข่งขัน

- เวลาแข่งขัน 20.00 น. สายได้ไม่เกิน 30 นาที

- เลื่อนการแข่งขันได้ แต่ต้องไม่ข้ามวัน และไม่เกิน 24.00 น. ของวันแข่งขัน โดยให้ตกลงเสร็จสิ้นก่อนเวลา 18.00 น. ถ้าตกลงกันไม่ได้ ให้ยึดเวลากลางคือ 20.00 น. เป็นที่ตั้ง

- หากมาไม่ทันกำหนดเวลาแข่งขันตามที่ตกลงเกิน 30 นาที ทีมที่มารอสามารถรายงานขอชนะบายได้

- หากตกลงเวลากันไม่ได้ภายในวันแข่งขัน ให้ใช้เวลากลางคือ 20.00 น. ถ้าหากไม่มีการแข่งขันเกิดขึ้น จะถือว่าแพ้บายทั้ง 2 ทีม

- ไอดีที่ไม่ได้ลงทะเบียนไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ หากตรวจสอบพบจะถูกตัดสิทธิ์ทันที 


มารยาทในการแข่งขัน Tournament

- การแสดงที่บ่งบอกความไม่มีน้ำใจนักกีฬา : ปรับแพ้ทันที

- การเยาะเย้ย ถากถาง ไม่สุภาพ ทั้งวาจาและการกระทำ ต่อทีมเข้าแข่งขัน : ปรับแพ้ทันที


ข้อตกลงและข้อปฏิบัติ

- ในการเข้าร่วมการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันจะต้องรับทราบและปฏิบัติตามกฎกติกาการแข่งขันรวมไปถึงคำตัดสินของทีมงานโดยไม่มีข้อแม้ใดๆ

- ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องรับทราบและยอมรับว่าทางผู้จัดงาน มีสิทธิที่จะปรับเปลี่ยนกฎกติกาข้อกำหนดการแข่งขันได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้อง แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- กรรมการมีสิทธิที่จะยกเลิกหรือเปลี่ยนคำตัดสิน จากกฎกติกาที่กำหนดไว้ได้ตามแต่ความเหมาะสมและให้มีความยุติธรรมที่สุดเท่าที่ทำได้

- ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องแสดงการเคารพต่อผู้แข่งขันอื่นและผู้ตัดสิน ห้ามผู้แข่งขันแสดงการดูถูกเย้ยหยัน ใช้วาจาหยาบคาย หรือแสดงพฤติกรรมที่ไม่เคารพต่อผู้ตัดสินและผู้แข่งขันอื่น หากพบเห็นจะได้รับการลงโทษ

- กรณีมีข้อพิพาท หรือมีการประท้วงใดๆ เกิดขึ้น การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด


การประท้วง

- การประท้วงใดๆ จะต้องทำก่อนการแข่งขันจะเริ่มต้นเท่านั้น หากเริ่มการแข่งขันไปแล้ว ถือว่าทั้งสองทีมยินยอมที่จะรับผลการแข่งขันที่เกิดขึ้น ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตามการใช้โปรแกรมช่วยเหลือในการเล่น และ/หรือ การกระทำใดๆ อันเป็นการทำให้เกิดการได้เปรียบหรือเสียเปรียบต่อตนเองหรือผู้เข้าแข่งขันคนอื่น


1. ห้ามผู้เข้าแข่งขันทุกคนใช้โปรแกรมช่วยหรือในการเล่นใดๆ ทั้งสิ้น

2. ห้ามผู้เข้าแข่งขันทุกคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดอันมีลักษณะเป็นการใช้ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นภายในตัวเกม

3. ห้ามผู้เข้าแข่งขันทุกคนกระทำการจงใจหลุดจากการแข่งขัน

4. ห้ามผู้เข้าแข่งขันทุกคนกระทำการใดๆ อันเป็นการยินยอมให้ทีมฝ่ายตรงข้ามชนะ

 

การหยุดพักเกมในการแข่งขันรอบออฟไลน์

1. การหยุดพักเกมทั่วไป

1.1 หากผู้เข้าแข่งขันคนใดจงใจไม่เชื่อมต่อเกม โดยไม่แจ้งให้ผู้ตัดสินทราบ ผู้ตัดสินมีสิทธิไม่อนุมัติคำขอหยุดเกมนั้นๆ 

 

1.2 ในกรณีที่เกมหยุดลงอันเนื่องมาจากปัญหาทางเทคนิค โดยมิได้เกิดจากการกระทำของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ทางทีมงานมีสิทธิสั่งให้หยุดพักเกมดังกล่าว และให้ผู้เข้าแข่งขันกลับเข้าสู่การแข่งขันใหม่อีกครั้งภายหลังจากผู้เข้าแข่งขันที่ไม่ได้เชื่อมต่อได้กลับเข้ามาในเกมแล้ว

 

1.3 หากเกมหยุดลงเป็นเวลาเกินกว่า 10 นาที ทางทีมงานมีสิทธิสั่งให้เริ่มเกมใหม่ เว้นแต่ทีมผู้เข้าร่วมแข่งขันทีมใดทีมหนึ่งมีคะแนนมากกว่าอีกทีมเป็นจำนวนมาก ทางทีมงานอาจใช้ดุลยพินิจในการสั่งให้ทีมที่มีคะแนนมากกว่าดังกล่าวเป็นผู้ชนะในเกมที่หยุดลงนั้นตามที่เห็นควร 

 

1.4 ภายหลังจากที่เกมเชื่อมต่อแล้ว ทางทีมงานอาจสั่งให้ทีมผู้เข้าแข่งขันทั้งสองทีมเริ่มเกมใหม่โดยเร็ว และ/หรือดำเนินเกมใหม่ต่อไป ทั้งนี้ เห็นเป็นไปตามที่ทางทีมงานเห็นควร

 

2. การหยุดพักเกมโดยผู้ตัดสิน

ผู้ตัดสินอาจสั่งให้หยุดพักเกมได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม


3. การหยุดพักเกมโดยเหตุอันควร

3.1 หากผู้เข้าแข่งขันรายใดตกอยู่ในสภาวะที่เป็นอันตรายต่อชีวิต กล่าวคือ ไม่มีความปลอดภัยในการบริเวณการแข่งขัน หรือตกอยู่ในสถานการณ์อื่นใดที่ทำให้เกิดปัญหาในการดำเนินเกมต่อไป

3.2 หากเกิดเหตุอันไม่สามารถแพร่ภาพการแข่งขันได้เนื่องจากระบบคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอุปกรณ์แพร่ภาพทำงานผิดปกติ เป็นต้น

3.3 ภัยธรรมชาติที่ทำให้เกมหยุดชะงัก

 

4. การหยุดพักเกมโดยผู้เล่น

ผู้เข้าแข่งขันอาจหยุดพักเกมการแข่งขันได้ภายหลังจากเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ โดยผู้เข้าแข่งขันดังกล่าวจะต้องส่งสัญญาณให้ผู้ตัดสินทราบโดยทันทีภายหลังจากการหยุดเกมและชี้แจงเหตุผลแห่งการหยุดเกมดังกล่าว

(ก) มีการรบกวนทางกายภาพระหว่างผู้เข้าแข่งขัน เช่น การก่อความวุ่นวาย ความโกลาหล และเสียงดังซึ่งรบกวนเกม เป็นต้น

(ข) อุปกรณ์พกพาหรือซอฟต์แวร์ทำงานผิดปกติ

(ค) การลดลงของเฟรมหรือ การเพิ่มขึ้นของ PING อันนอกเหนือจากการควบคุม

(ง) เมื่อผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามโกงหรือดูถูกอย่างร้ายแรง เป็นต้น

 

ทั้งนี้ ความเจ็บป่วย บาดเจ็บ หรือปัญหาทางกายภาพของผู้เล่นไม่อาจเป็นเหตุให้หยุดพักเกมของผู้เข้าแข่งขันได้


5. การหยุดพักเกมอันเนื่องมากจากปัญหาเครื่องร้อนของอุปกรณ์พกพา

ทางทีมงานอาจสั่งให้หยุดพักเกมเป็นเวลาไม่เกินกว่า 5 นาที เพื่อทำให้อุปกรณ์พกพาดังกล่าวเย็นลง หากทีมงานเห็นว่าความร้อนของอุปกรณ์พกพาดังกล่าวจะทำให้เฟรมลดลงหรือ Ping เพิ่มขึ้นในเกม


6 . การหยุดพักเกมตามการตัดสินใจของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ตัดสิน

ทางทีมงานมีสิทธิเตือนและ/หรือปรับทีมผู้เข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าวแพ้ทันที


7. ห้ามมิให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันพูดคุย ติดต่อสื่อสาร หรือดำเนินการใดๆ อันเป็นการสื่อสารในระหว่างการหยุดพักเกม

บทลงโทษ : 

ครั้งที่ 1 : เตือน

ครั้งที่ 2 : เพิ่มสิทธิการแบนฮีโร่ให้ฝั่งตรงข้ามเป็นจำนวน 1 ครั้ง

ครั้งที่ 3 : เพิ่มสิทธิการแบนฮีโร่ให้ฝั่งตรงข้ามเป็นจำนวน 2 ครั้ง


การเริ่มเกมใหม่ในรอบออฟไลน์

1. ในกรณีที่มีเกิดข้อผิดพลาด (บัค) ขึ้นในเกมอย่างร้ายแรงไม่ว่าช่วงเวลาใดก็ตามในระหว่างการแข่งขันจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถเล่นเกมต่อได้ ทั้งนี้ ข้อผิดพลาดดังกล่าวจะต้องไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย หรือเกิดขึ้นเป็นปกติ เช่น หากเกมมีการข้อผิดพลาด โดยไม่ข้องกับฮีโร่โดยตรง เกมดังกล่าวสามารถเริ่มใหม่ได้โดยใช้ Draft เดิม อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดอย่างร้ายแรงซึ่งเกี่ยวกับฮีโร่ เกมดังกล่าวจะต้องเริ่มใหม่ โดยใช้ Draft ใหม่ทั้งนี้ ฮีโร่ที่มีปัญหาดังกล่าวจะต้องถูกแบนด้วย

2. ในกรณีที่ผู้ตัดสินเห็นว่ามีข้อยุ่งยากทางเทคนนิคซึ่งจะทำให้การดำเนินเกมตามปกติเป็นไปได้ยาก

3. เมื่อได้มีการประกาศให้หยุดพักเกมเนื่องจากอุปกรณ์ทำงานผิดปกติ หากไม่ใช่เกมที่รับรอง ทางทีมงานสามารถพิจารณาให้เริ่มเกมใหม่ได้


การหลุดออกจากเกม (Disconnect) และการเริ่มเกมใหม่ (Rematch) ในรอบออนไลน์

1. ในกรณีที่มีผู้เล่นหลุดออกจากเกม ให้ทำการหยุดเกมชั่วคราว โดยแต่ละทีมสามารถกดหยุดเกมได้ทีมละ 5 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 1 นาที ถ้าหากเกินเวลาดังกล่าว อีกทีมสามารถกด Resume ได้ทันที และทำการแข่งขันต่อตามปกติ

2. หากผู้เล่นหลุดด้วยเหตุผลอื่นๆที่เป็นเหตุสุดวิสัย (เช่นเครือข่ายผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตล่มทั้งบริเวณ หรือเกิดข้อผิดพลาดจากเซิร์ฟเวอร์ของเกม) ทางทีมที่มีส่วนเสียหาย ต้องแจ้งหลักฐานให้กับทางทีมงานผ่านการโพสต์ในกระทู้ในหมวดของ แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการแข่งขัน หรือ ผู้กระทำผิดกฏกติกา ของทัวร์นาเมนต์ดังกล่าว และขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการ ว่าจะเห็นสมควรให้แข่งขันใหม่หรือไม่

3. ในกรณีที่ยังไม่มี First Blood และเวลาในเกมยังไม่เกิน 2 นาที ทีมที่ผู้เล่นหลุดสามารถแจ้งอีกทีมหนึ่งเพื่อขอเริ่มเกมใหม่ได้ทันที โดยผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องเลือกฮีโรและตำแหน่งการเล่นเหมือนเกมแรกก่อนมีการขอเริ่มเกมใหม่

4. หากเกิดการ First Blood ขึ้นแล้ว หรือเริ่มเกมไปแล้วเกินกว่า 2 นาทีในเกม ห้ามไม่ให้ผู้เข้าแข่งขันทั้งสองฝ่ายขอเริ่มเกมใหม่ได้ เว้นแต่ได้รับการอนุญาตจากคู่แข่ง และ/หรือ ตามเห็นสมควรจากทีมงาน ในกรณีที่ทีมงานเป็นกรรมการในการแข่งขันนั้นๆ (เช่นการสตรีมสดผ่านช่องทางใดๆ ของบริษัทฯ)

5. หากพบหลักฐานว่าผู้เข้าแข่งขันคนใดเจตนากดหยุดเกม ไม่ว่าจะในจังหวะสำคัญ หรือเพื่อการก่อกวน 


บทลงโทษ : ปรับแพ้ในเกมที่พบการกระทำผิดในทันทีและตัดสิทธิ์ทีมผู้เข้าแข่งขันดังกล่าวออกจากการแข่งขันทันที