IESF ประชุมสมาชิก คัดสรรค์คณะกรรมการชุดใหม่

Posted by adminesport December 13, 2019 in NEWS

International Esports Federation (IESF) ได้มีข้อตกลงกันว่า จะมีการตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ทั้งนี้เพื่อให้พัฒนามาตรฐานใหม่ๆ กำกับดูแลองกรณ์ต่างๆ เพื่อประมาลวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต ในฐานะของหน่วยงานที่ต้องพัฒนาวงการอีสปอร์ตจากทั่วทุกมุมโลก

ความคิดนี้มาจากสมาชิก คณะทำงาน ที่จะมีการเสนอชื่อบุคคลต่างๆ ให้เข้ามามีส่วนเร่วมในการดำเนินงานขององค์กร ซึ่งกลุ่มคนดังกล่าวจะต้องสร้างมาตรฐานใหม่ๆ สร้างความชัดเจนของกฏเกณฑ์ต่างๆ และเสริมสร้างในสิ่งที่องค์การยังขาดหาย

ทาง IESF จึงมีการเรียกประชุม เพื่อเข้าพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งมีเป็นประจำในทุกๆ ครั้งที่มีการแข่งขัน Esports World Championship

ซึ่งบุคคลที่ถูกเสนอชื่อ จะมีการตัดสินเลือกคณะกรรมการชุดใหม่ในวันสุดท้ายของงานแข่งขัน